Algemene verkoopsvoorwaarden

Als een internetgebruiker zijn order bevestigt op de site van Generik.fr en na deze geregeld te hebben, geldt dit als totale en volledige acceptatie van de gehele onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.


Dit contract valt onder het franse recht.

De contractuele informatie is in de franse taal en de voor de verkoop aangeboden producten zijn conform aan de franse wetgeving.


Zo nodig zal het de taak van de buitenlandse koper zijn om na te gaan wat de gebruiksmogelijkheden van het product dat hij van plan is te kopen zijn; de verantwoordelijkheid van Generik zal alleen gelden in het geval van niet-respect van de regelgeving van het andere land waar het product geleverd wordt.

PRESENTATIE VAN DE PRODUCTEN

De karakteristieken van de voor verkoop voorgestelde producten zijn beschreven op de website generik.fr. De foto's maken geen deel uit van het contract. De maatschappij Generik zal uitsluitend verantwoordelijk zijn in het geval er onjuistheden wat de foto's en de tekst betreft naar voren kwamen. Alle teksten en illustraties op de websit van de Boutique Generik zijn voor de hele wereld onderhevig aan auteursrechten en bescherming van het intellectuele eigendom ; de reproductie, ook gedeeltelijk, is verboden.

DE BESTELLING BOEKEN

De bij het plaatsen van de bestelling door de koper beschreven informatie verbindt hem als volgt: in geval van een fout in de formulering van de gegevens van de ontvanger zal de verkoper niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele onmogelijkheid de levering van het product uit te voeren. in dit geval zal de koper de onkosten van het terugzenden van de bestelling voor zijn rekening nemen. De maatschappij Generik zal zelfs het recht hebben de administratieve kosten die zij tengevolge van het terugzenden van de bestelling moet maken te factureren.


De producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt en verzonden in volgorde van ontvangst van de bestelling.

Mocht de voorraad uitgeput zijn, dan zal Generik de cliënt daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. In overleg met de cliënt kan Generik de bestelling wijzigen.

LEVERING EN ONTVANGST

De verzending zal op de dag van ontvangst van betaling uitgevoerd worden, behalve in het weekend en op feestdagen.

Generik zal alles in het werk stellen om de bestellingen zo snel mogelijk ut te voeren.

De levering zal binnen de vastgestelde termijn met rechtstreekse overhandiging aan de vermelde ontvanger uitgevoerd worden, in geval van afwezigheid met kennisgeving van doorgang van de vervoerder.


Eventuele vertragingen geven de koper niet het recht de koop te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding te vorderen Men beschouwt geval van overmacht, die de vervoerder van zijn verantwoordelijkheid bevrijden: oorlog, oproer, brand, stakingen, verkeersongevallen en de onmogelijkheid bevoorraad te worden.

De goederen reizen altijd op risico van de ontvanger.

Controleer de goederen bij ontvangst. U heeft een periode van 48 uur ter beschikking voor het uiten van eventuele bezwaren aan de vervoerder in het geval van ontbrekende of beschadigde goederen. 

HERROEPINGSRECHT

Op basis van artikel L.121-16 vande Code de la Consommation (Consumptiewetboek), beschikt de koper over 14 volle dagen, te beginnen vanaf de dag van levering, de goederen terug te zenden voor het ruilen of voor een vergoeding, naar keuze van de koper, zonder sancties, met uitzondering van de onkosten van de terugzending.

Dit is mogelijk alleen in geval dat het product niet gebruikt is en in de oorspronkelijke verpakking nog heeft. In ruil daarvoor zal de koper kunnen genieten van een vergoeding binnen maximum 30 dagen of van de uitgave van een bon. De cliënt zal de maatschappij Generik op de hoogte stellen van zijn keuze alvorens de goederen te retourneren.

De terugzendkosten zijn voor rekening van de koper. Hij zal de niet verlangde goederen op de door hem gewenste manier terugsturen. Hij zal een vergoeding voor de waarde daarvan ontvangen, exclusief de eerste verzendkosten, binnen een termijn van 1 tot 3 weken.

PRIJS

De aangegeven prijzen in Euro zijn zonder tax (prijs zonder BTW HT) Nederlands (BTW 20 %). De transportkosten (15 € z.BTW) voor een levering in Nederlands) worden voor iedere order onder de 99 € zBTW betaald worden. Voor sommen daarboven worden de leveringskosten niet gerekend voor een zending in Nederlands.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW op vertoon van de Btw-nr .. Zonder dit nummer 20% BTW in rekening gebracht

De definitieve prijs zal op de ordercbevestiging vermeld zijn.

BETALING

De betaling van de producten zal met een bankkaart uitgevoerd worden. Het gehele bedrag kan op het moment van de orderbevestiging overgemaakt worden.

GESCHILLEN EN BEVOEGDHEID HOF VAN JUSTITIE

in geval van een geschil zal de cliënt zich in eerste instantie tot de mij. Generik wenden, met het doel een minnelijke schikking te bereiken.

Mocht dit niet gelukken dan is het bevoegde Gerechtshof dat van de sociale zetel van de mij.Generik, ongeacht de leveringsplaats van de goederen en de geaccepteerde manier van betaling.

GARANTIES

Generik heeft een verplichte juridische garantie voor verborgen gebreken, volgens artikel 1641 e.v. van het Burgelijk Wetboek, dat het volgende zegt: "De verkoper is verplicht een garantie te bieden voor verborgen gebreken van het element dat het onbruikbaar maakt voor het bestemde doel, of dat het dermate verminderd zodat de koper het element niet gekocht of minder betaald zou hebben als hij dat geweten had.".


Daaruit volgt dat de koper tot 2 maanden tijd heeft (vanaf de leveringsdatum) om zijn klacht aan de mij. Generik bekend te maken. Na deze termijn kan de mij. Generik de producten niet meer garanderen daar het niet meer mogelijk zal zijn een controle uit te voeren.

INFORMATICA EN VRIJHEID (PRIVACY)

Volgens de franse wet 78-17 van 6 januari 1978, heeft u het recht op toegang en tot het corrigeren van uw persoonlijke gegevens.

U kunt zich tot GENERIK – BP72 – 78490 MERE of nr 0 800 888 563 wenden . De u aangaande gegevens zijn bestemd voor Generik.


Print deze pagina

Print het document :


Professional tutorials

View more

Copper Chrome

View more

Le déroulement de votre commande

View more

BB HAIR PLEX

Popular

Current promotions

View more

Promo Gamme Homme

1 Produit 3 en 1 acheté + 1 baume acheté = 1 Huile de barbe offerte

View more

Destockage Identik

Profitez du Pack Destockage de 36 produits à -60% soit 155.52€HT au lieu de 388.80€HT

  • Livraison 72h Livraison en 24h GRATUITE à partir de 79€ht d’achat
  • Service client Service client disponible de 9h à 17h30
  • prix low cost 100% satisfait ou 100% remboursé